Liczba odwiedzin strony: 24384 Osób na stronie: 8
 

Liśniewski Wojciech, adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 207 poz. 1727 - Warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (Dz. U. z dnia 24 października 2005 r.) Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje: § 1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;   2)   sesji - rozumie się przez to sesję giełdową na rynku giełdowym, sesję lub dzień obrotu na towarowym rynku instrumentów finansowych, jak również dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym;   3)   członkach - rozumie się przez to podmioty dopuszczone do działalności na danym rynku regulowanym na podstawie umowy zawartej ze spółką prowadzącą rynek regulowany. § 2.  Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia warunki do prowadzenia sprawnego i bezpiecznego obrotu na prowadzonym przez siebie rynku regulowanym, w tym w zakresie przebiegu zawieranych na tym rynku transakcji i rozliczeń. § 3.  1. Spółka prowadząca rynek regulowany obowiązana jest do zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które narażony jest prowadzony przez nią rynek regulowany, a w szczególności do:   1)   opracowania zasad identyfikacji i szacowania poziomu tego ryzyka;   2)   zastosowania środków skutecznie ograniczających to ryzyko. 2. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca rynek regulowany ustala pisemne procedury dotyczące:   1)   zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych rynku regulowanego;   2)   bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych rynku regulowanego przez jego członków;   3)   planów awaryjnych i zasad zachowania ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. 3. Spółka prowadząca...
Monitor Polski 2001 Nr 5 poz. 96 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, łącznie z premiami i innymi dodatkami, w sektorze telekomunikacyjnym za pierwsze półrocze 2000 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, łącznie z premiami i innymi dodatkami, w sektorze telekomunikacyjnym za pierwsze półrocze 2000 r. (M.P. z dnia 13 lutego 2001 r.) Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji (Dz. U. Nr 120, poz. 1291) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, łącznie z premiami i innymi dodatkami, w sektorze telekomunikacyjnym za pierwsze półrocze 2000 r. wyniosło 3.357,88 zł.
KRS 0000314871 - WIND FARM ODRZECHOWA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WIND FARM ODRZECHOWA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYCZÓŁKOWSKIEGO 16 44-109 GLIWICE M. GLIWICE M. GLIWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
969-153-43-57 241037829 0000314871
KRS 0000314870 - "MEW ENERGY" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MEW ENERGY" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SMOLEŃSKA 154 85-871 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
953-257-72-36 340484026 0000314870
KRS 0000314869 - POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGII MEDYCZNEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE 2008-10-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODGÓRNA 11/U-VI 75-320 KOSZALIN M. KOSZALIN M. KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 320589373 0000314869
KRS 0000314868 - STOWARZYSZENIE "KOMINY POLSKIE"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "KOMINY POLSKIE" STOWARZYSZENIE 2008-10-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WZGÓRZE 4 43-300 BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
547-188-32-72 72301122 0000314868
KRS 0000314867 - STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "HELENÓW" W GOLENIOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "HELENÓW" W GOLENIOWIE STOWARZYSZENIE 2008-10-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STARGARDZKA 18 72-100 GOLENIÓW GOLENIÓW GOLENIOWSKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
856-180-80-57 320602352 0000314867